Język
  • Angielski

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w JJA PROGRESS Andrzej Wolski Sp. J. (dalej: JJA Progress) z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Leszczyńska 63, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000255860 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9372487859, REGON: 240357756.

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).

2. Polityka zawiera:
a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w JJA Progress.,
b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorce procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach).

3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Zarząd JJA Progress, a w ramach Zarządu:
a) Członek Zarządu, któremu powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych.
b) Osoba wyznaczona przez Zarząd do zapewnienia zgodności z ochroną danych osobowych;

za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają;
c) Inspektor Ochrony Danych, jeżeli został powołany w JJA Progress,
d) Komórka audytu wewnętrznego, jeżeli funkcjonuje w JJA Progress,

za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:
e) JJA Progress,
f) komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa informacji,
g) komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w dużym rozmiarze,
h) pozostałe komórki organizacyjne,
i) wszyscy członkowie personelu JJA Progress.

JJA Progress powinna też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów JJA Progress z niniejsza Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych w JJA Progress.

4. SKRÓTY I DEFINICJE:

Polityka oznacza niniejsza Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119, s.1).

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

Osoba oznaczająca osobę, której dane dotyczą, o ile co innego wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizacje lub osobę, której JJA Progress powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna Księgowość).

Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowania przetwarzania danych osobowych, której polega na wykorzystaniu danych osobowych, które polega na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

JJA Progress oznacza JJA Progress Andrzej Wolski Sp. J. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000255860 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9372487859, REGON: 240357756.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JJA Progress – ZASADY OGÓLNE

5.1. Filary ochrony danych osobowych w JJA Progress:
a) 
Legalność- JJA Progress dba o ochronę prywatności i przetwarzania dane zgodnie z prawem.
b) Bezpieczeństwo – JJA Progress zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmujących stale działania w tym zakresie.
c) Prawa jednostki – JJA Progress umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
d) Rozliczalność – JJA Progress dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

5.2. Zasady ochrony danych:

JJA Progress przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
a) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
b) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
c) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
d) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
e) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
f) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
g) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
h) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

5.3. System ochrony danych

System ochrony danych osobowych w JJA Progress składa się z następujących elementów:

1. Inwentaryzacja danych. JJA Progress dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystywanych (inwentaryzacja), w tym:
a) przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;
b) przypadków przetwarzania danych osób, których JJA Progress nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane);
c) przypadków przetwarzania danych dzieci;
d) profilowania;
e) współadministrowania danymi.

2. Rejestr

JJA Progress opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną w JJA Progress.

3. Podstawy prawne.

JJA Progress zapewnia, identyfikuje, weryfikuje postawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
a) utrzymuje system zarządzania zgodnymi na przetwarzanie danych i komunikacje na odległość,
b) inwentaryzuje i szczególnie uzasadnienie przypadków, gdy JJA Progress przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JJA Progress.

4. Obsługa praw jednostki.

JJA Progress spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
a) obowiązki informacyjne. JJA Progress przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;
b) możliwość wykonywania żądań. JJA Progress weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;
c) obsługa żądań. JJA Progress zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO i dokumentowane;
d) zawiadomienie o naruszeniach. JJA Progress stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadamiania osób dotkniętych zidentyfikowanymi naruszeniem ochrony danych.

5. Minimalizacja.

JJA Progress posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
a) zasady zarządzania adekwatnością danych;
b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.

6. Bezpieczeństwo.

JJA Progress zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
d) posiada system zarzadzania bezpieczeństwem informacji;
e) stosuje procedury pozwalające na identyfikacje, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.

7. Przetwarzający.

JJA Progress posiada zasady doboru przetwarzających dane na jego rzecz, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

8. Eksport danych.

JJA Progress posiada zasady weryfikacji, czy JJA Progress nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków) takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

9. Privacy by design.

JJA Progress zarządza zmianami wpływającymi na prywatności. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnia prywatności (a w tym zgodność celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

10. Przetwarzanie transgraniczne.

JJA Progress posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

6. INWENTARYZACJA

6.1. Dane szczególnych kategorii i dane karne

JJA Progress identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewniania zgodności z prawem przetwarzania takich danych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych JJA Progress postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

6.2. Dane niezidentyfikowane

JJA Progress identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane, i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

6.3. Profilowanie

JJA Progress identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji JJA Progress postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

6.4. Współadministrowanie

JJA Progress identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

7. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni role mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizacje fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

7.2. JJA Progress prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.

7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających JJA Progress rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.

7.4. W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą JJA Progress uznała za odrębna dla potrzeb Rejestru, JJA Progress odnotowuje co najmniej:
a) nazwę czynności,
b) cel przetwarzania,
c) opis kategorii osób,
d) opis kategorii danych,
e) podstawę prawna przetwarzania wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnianego interesu JJA Progress, jeśli podstawa jest uzasadniony interes,
f) sposób zbierania danych,
g) opis kategorii odbiorców danych ( w tym przetwarzających),
h) informacje o przekazywaniu poza EU/EOG;
i) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

7.5. Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Polityki – „Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych”. Wzór Rejestru zawiera także kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach nieobowiązkowych JJA Progress rejestruje informację w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczanie się z niej.

8. PLIKI COOKIES

8.1. Witryna https://jjaprogress.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

8.2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

8.3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. JJA Progress stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

8.4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


8.5. 
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.

8.6.  Cookies stosowane przez JJA Progress mogą służyć następującym celom:

  1. optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika, poprawie wydajności i optymalizacji działania Strony.


8.7. 
Informacje zbierane i generowane przez Cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

8.8. W wyniku wykorzystywania Cookies nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika. Cookies używane przez JJA Progress są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika.

9. PODSTAWY PRZETWARZANIA

9.1. JJA Progress dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

9.2. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadania publiczne/ władza publiczna, uzasadniony cel JJA Progress), JJA Progress dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody – wskazując jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazujące kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.

9.3. JJA Progress wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestracje i weryfikacje posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikacje na odległość (e-mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestracje odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

9.4. Kierownik komórki organizacyjnej JJA Progress ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórkach przez niego kierowanych dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes JJA Progress, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany interes przetwarzania JJA Progress.

10. SPOSÓB OBSLUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH

10.1. JJA Progress dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.

10.2. JJA Progress ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej JJA Progress informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, o sposobie skorzystania z nich, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metod kontaktu z JJA Progress w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.

10.3. JJA Progress dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

10.4. JJA Progress wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw i jednostki i obowiązków informacyjnych.

10.5. W celu realizacji praw jednostki JJA Progress zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez JJA Progress, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,

10.6. JJA Progress dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

11. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

11.1. JJA Progress. określa zgodnie z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

11.2.
JJA Progress informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie zadania tej osoby.

11.3.
JJA Progress informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

11.4.
JJA Progress informuję osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

11.5.
JJA Progress określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe ( np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).

11.6.
 JJA Progress informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

11.7. 
JJA Progress informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania,

11.8.
JJA Progress informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

11.9.
JJA Progress informuję osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie  z tą osobą.

11.10
JJA Progress bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

12. ŻĄDANIA OSÓB

12.1. Prawa osób trzecich.

Realizując prawa, osób których dane dotyczą JJA Progress wprowadza proceduralne gwarancje ochrony prawa i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), JJA Progress może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową.

12.2. Nieprzetwarzanie

JJA Progress informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

12.3. Odmowa

JJA Progress informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

12.4. Dostęp do danych.

Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych JJA Progress informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych.

12.5. Kopie danych

Na żądanie JJA Progress wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. JJA Progress wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.

12.6. Sprostowanie danych.

JJA Progress dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. JJA Progress ma prawa odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowość danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych JJA Progress informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

12.7. Uzupełnienie danych.

JJA Progress uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. JJA Progress ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. JJA Progress nie musi przetwarzać danych, które są zbędne). JJA Progress może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez JJA Progress procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

12.8. Usunięcie danych.

Na żądanie osoby JJA Progress usuwa dane, gdy:
a) Dane nie są niezbędne dla celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
b) Zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma inne podstawy prawnej przetwarzania
c) Osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych
d) Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
e) Konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
f) Żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

JJA Progress określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione JJA Progress, podejmuje on rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych JJA Progress informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

12.9. Ograniczenie przetwarzania

JJA Progress dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a) Osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość
b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
c) JJA Progress nie potrzebuje już danych osobowych ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
d) Osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie JJA Progress zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

W trakcie ograniczenia przetwarzania JJA Progress przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

JJA Progress informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych JJA Progress informuje osobę odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

12.10. Przenoszenie danych.

Na żądanie osoby JJA Progress wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona JJA Progress, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych.

12.11.  Sprzeciw w szczególnej sytuacji.

Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez JJA Progress w oparciu o uzasadniony interes lub o powierzone zadanie w interesie publicznym, JJA Progress uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, prawa i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12.12. Sprzeciw przy badaniach naukowy, historycznych lub celach statystycznych.

Jeżeli JJA Progress prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. JJA Progress uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonana zadania realizowanego w interesie publicznym.

12.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego.

Jeżeli osoba zgłosi względem przetwarzania jej danych przez JJA Progress na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), JJA Progress uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

12.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu.

Jeżeli JJA Progress przetwarza dane w sposób automatycznym, w tym w szczególności profiluje osoby i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, JJA Progress zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie JJA Progress, chyba że taka automatyczne decyzja:
a) Jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą, a JJA Progress lub
b) Jest wprost dozwolona przepisami prawa lub
c) Opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej osoby

12.15. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

12.16. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

13. MINIMALIZACJA

JJA Progress dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:
a) Adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania)
b) Dostępu danych
c) Czasu przechowywania danych

13.1. Minimalizacja zakresu 

JJA Progress zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

JJA Progress dokonuje okresowego  przeglądu ilości przetwarzania danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

JJA Progress przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design)

13.2. Minimalizacja dostępu

JJA Progress stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

JJA Progress stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

JJA Progress dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

JJA Progress dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zwarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji JJA Progress.

13.3. Minimalizacja czasu.

JJA Progress wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w JJA Progress, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów produkcyjnych JJA Progress, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez JJA Progress Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

14. BEZPIECZEŃSTWO

JJA Progress zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez JJA Progress.

14.1. Analiza ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

JJA Progress przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
a) JJA Progress zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
b) JJA Progress kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
c) JJA Progress przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. JJA Progress analizuje możliwe sytuacje i scenariusze ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
d) JJA Progress ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym JJA Progress ustala przydatności i stosuje takie środki i podejście, jak:
1) Pseudonimizacja
2) Szyfrowanie danych osobowych
3) Inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
4) Środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

14.2. Oceny skutków dla ochrony danych

JJA Progress dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie

JJA Progress stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w JJA Progress.

14.3. Środki bezpieczeństwa

JJA Progress stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JJA Progress i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez JJA Progress.

14.4. Zgłaszanie naruszeń

15. PRZETWARZAJĄCY

JJA Progress posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz JJA Progress opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na JJA Progress.

JJA Progress przyjęła minimalne wymagania co do umowy powierzania przetwarzania danych, której to wzór stanowi załącznik nr 2 – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”.

JJA Progress rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

16. EKSPORT DANYCH

JJA Progress rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

17. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

JJA Progress zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez JJA Progress odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) JJA Progress jest uprawniona do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności.